Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://valerjanromanovski.pl/mojadrogadorekordu/ 

 • INFORMACJA O WŁAŚCICIELU SKLEPU

Sklep Internetowy https://valerjanromanovski.pl/mojadrogadorekordu/ działający pod adresem

https://valerjanromanovski.pl/mojadrogadorekordu/

 jest serwisem prowadzonym przez: 

Walerjan Romanowski z siedzibą w Zbludowicach, ul. Korczyńska 67, NIP 6551812518, REGON 260621491

 • KONTAKT:

Adres pocztowy: ul. Korczyńska 67, 28-100 Zbludowice 

Numer telefonu: +604 987 892

Adres e-mail: sklep.vr@gmail.com

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, oznaczona w regulaminie skrótem k.c.
 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 3. KOSZYK ZAMÓWIEŃ – aplikacja informatyczna znajdujące się na stronie dzięki której Konsument może złożyć zamówienie, na prezentowane w Sklepie towary oraz ustalić całkowitą wartość zamówienia oraz koszty dostawy.
 4. ZAMAWIAJĄCY –osoba składająca zamówienie do momentu zatwierdzenia jego treści poprzez naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 5. REGULAMIN – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 6. SKLEP – sklep internetowy www.konopny.pl, prowadzony przez podmiot wskazany w preambule regulaminu.
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, objętymi treścią przedmiotowego Regulaminu.
 9. TOWAR – produkt oferowany do sprzedaży w sklepie.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności zamówionego towaru i wydać go, a Kupujący zobowiązuje towar odebrać i zapłacić cenę.
 11. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c. oferujący towar do sprzedaży w ramach Sklepu.
 12. KUPUJĄCY – Konsument lub inna osoba, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c., nabywający towar w ramach Sklepu.
 13. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGA ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi na odległość poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Konsumenta lub innej osoby), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 15. USŁUGODAWCA – przedsiębiorca wskazany w preambule Regulaminu, prowadzący Sklep.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

§2 CECHY TOWARU

 1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3 CENY I POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest paragon fiskalny lub wystawiana na żądanie Kupującego faktura VAT.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Treść niniejszego paragrafu Regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Usługobiorcę opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.

§5 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamawiający składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz jego potwierdzenie poprzez naciśniecie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 3. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie poprzez aplikację KOSZYK ZAMÓWIEŃ. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, w którym należy dokonać potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link (dla zamówień płatnych przy odbiorze) lub dokonanie zapłaty drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub zapłatę w ciągu 48 godz. od momentu złożenia zamówienia oznacza rezygnację z jego realizacji i spowoduje usunięcie go z systemu.
 4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
 • W wypadku zamówień przedpłaconych – w momencie, w którym Sklep otrzyma potwierdzenie płatności.
 • Dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie potwierdzenia przez Kupującego poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Zamawiającego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje towar o porównywalnych właściwościach.

Zamawiający w takim przypadku może:

 • Zrezygnować z zakupu.
 • Czekać na dostawę wybranego towaru.
 • Zaakceptować proponowany towar.
 • Zamawiający jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o swojej decyzji pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy sprzedaży.

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24


Sklep przewiduje następujące sposoby płatności:

 1. Przelew / przedpłata na rachunek bankowy
§7 DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówione towary dostarczane są Kupującemu zgodnie z jego wyborem
 2. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym zamówieniu.

§8 KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, zgodnie z obecnie obowiązującymi cennikami podmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia podawana jest w podsumowaniu zamówienia.

§9 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w tytule XI dziale II k.c.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodności towaru z umową, to musi o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę przed upływem okresu odpowiedzialności, tj. dwóch lat liczonych od dnia wydania towaru, w następujący sposób:
 3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail sklep.vr@gmail.com
 4. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, zwracając szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie powiadomić o tym sklep drogą e-mailową na adres sklep.vr@gmail.com
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.
 7. Przewidziane postępowanie reklamacyjne opisane w ramach regulaminu sklepu nie ogranicza Kupującego do korzystania z prawa bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, jak i dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 8. Należy również wskazać, iż w skutek implementacji regulacji prawnych Unii Europejskiej w sytuacji, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z finalną decyzją Sprzedawcy, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sklep wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przez wysłanie zawiadomienia o odstąpienia od umowy e-mailem na adres sklep.vr@gmail.com l lub w każdy inny sposób, w którym jednoznacznie poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 3. Kupujący pokrywa jedynie bezpośrednie koszty przesyłki – zwrotu towaru. Natomiast Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów, jak również wycofania niektórych towarów ze sprzedaży.
 4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku, gdy opisy prezentowane na stronie Sklepu w dniu złożenia przez Kupującego oferty kupna nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie powinno być dokonane poprzez powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep.vr@gmail.com
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź części w dowolnym czasie, jednak zmiany nie mogą naruszać praw osób, które dokonały złożenia zamówienia lub zawarły umowę przed datą wejścia w życie dokonanej zmianysklepdds

Shopping Cart